Preskočiť na obsah

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV

v zmysle čl. 13 GDPR

__________________________________________________________________________

 1. OBSAH A ÚČEL DOKUMENTU

1.1. Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré poskytujú návštevníci webovej stránky www.camellia-tea.eu našim klientom a záujemcom o naše služby a produkty.

1.2Účelom tohto dokumentu je informovať vás (dotknuté osoby) o vašich právach a poskytnúť jasné informácie o tom, ako sa bude s osobnými údajmi zaobchádzať.

1.3 Vážime si Vašej dôvery, s ktorou nám poskytujete svoje osobné údaje, a preto spracúvame osobné údaje v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadením (EÚ) 2016/679 , t. j. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018 a je všeobecne známe ako GDPR. Kliknutím na číslo nariadenia v predchádzajúcej vete sa dostanete priamo na text nariadenia a tiež na presné znenie právnych ustanovení, na ktoré sa v tomto texte odvolávame.

1.4. Obsah, ktorý na vás čaká v tomto dokumente:

 1. Obsah a účel dokumentu
  2. Správca osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať?
  3. Aké osobné údaje spracúvame a ako ich získavame?
  4. Na aké účely spracúvame osobné údaje, ako dlho a čo nás na to oprávňuje?
  5. Informácie o vašich právach na ochranu údajov
  6. Ďalšie dôležité informácie o uplatňovaní vašich práv

__________________________________________________________________________

 1. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

KTO SME A AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

AG FOODS Group a. s.

ID 05651531

Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, vložka B 7823

e-mail: info.cz@agfoods.eu, telefón: +420 518 777 011,

Web: http://www.agfoods.eu

__________________________________________________________________________

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A AKO ICH ZÍSKAVAME?

3.1. Spracúvame údaje, ktoré nám poskytnete. V konkrétnych prípadoch môže ísť najmä o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webovej stránke, zadaním údajov do používateľského účtu zriadeného na našej webovej stránke, poskytnutím údajov pri príprave zmlúv a súvisiacich dokumentov a v súvislosti s plnením zmlúv (t. j. v súvislosti s dodaním tovaru, poskytnutím služieb), pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, e-mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (textové správy, správy v aplikáciách ako Skype, FB messenger).

3.2. Spracúvame aj údaje, ktoré sami zverejníte na internete a najmä na sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram, Linkedin), a údaje z verejných registrov (najmä na účely uvedenia alebo kontroly vašich identifikačných údajov v zmluvách).

3.3. Ak potrebujeme váš súhlas na spracovanie určitých osobných údajov na konkrétne účely spracovania, budeme tieto údaje spracovávať na tento účel len s vaším súhlasom.

3.4. Údaje nám v zásade poskytujete dobrovoľne, len v niektorých prípadoch by sme bez poskytnutia údajov nemohli objednaný tovar doručiť (napr. ak ho máme zaslať na konkrétnu adresu a vy ju neposkytnete). Údaje ste nám povinní poskytnúť len vtedy, ak to priamo vyžaduje zákon.

3.5. Osobné údaje môžu patriť do kategórie „bežných osobných údajov“ alebo môžu byť
špecifické kategórie údajov, t. j. citlivé údaje, pri ktorých zákon stanovuje prísnejšie podmienky spracovania.

3.6. Bežné osobné údaje, ktoré spracúvame:

Meno, priezvisko, titul, adresa, číslo občianskeho preukazu, telefónne číslo, e-mail, IP adresa, súbory cookie, informácie o tovare a službách, ktoré ste si objednali, informácie o tom, aký tovar ste si od nás zakúpili, fotografie z našich živých stretnutí/vzdelávacích podujatí, na ktorých ste sa zúčastnili, videá z týchto podujatí.

3.7. Nespracúvame žiadne osobitné kategórie osobných údajov.

__________________________________________________________________________

 1. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE A AKO DLHO.
  A ČO NÁS NA TO OPRÁVŇUJE?

4.1. Spracúvanie osobných údajov na účely uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných povinností

Aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvu, dodať objednaný tovar a viesť s vami súvisiacu komunikáciu, spracúvame tieto bežné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, telefónne číslo, e-mail.

Právnym titulom (oprávnením) na spracovanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej medzi nami. Takouto povinnosťou môže byť napríklad dodanie objednaného tovaru. Nemusí ísť o zmluvu uzatvorenú v tradičnej tlačenej forme a podpísanú osobne. Môže to byť napríklad.
zmluva uzavretá ústne, telefonicky alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webovej stránke a naše potvrdenie takejto objednávky.

Na tento účel spracúvame osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sa niektoré údaje uchovávajú na účely plnenia zákonných povinností alebo na účely oprávneného záujmu, ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

4.2. Spracovanie osobných údajov na účely plnenia účtovných a daňových povinností
a ďalšie právne predpisy

Na účely plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov, najmä v oblasti účtovníctva, daňového práva a archivácie, spracúvame tieto údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, DIČ.

Doba, počas ktorej sa údaje spracúvajú, je určená priamo príslušnými právnymi predpismi, ktoré nám ukladajú povinnosť ich spracúvať.

4.3. Spracovanie osobných údajov na účely našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretej strany

Oprávnený záujem môže zahŕňať širokú škálu situácií. Preto vás informujeme
oprávnené záujmy, pre ktoré spracúvame osobné údaje:

 • Oprávneným záujmom je ochrana a dokazovanie našich práv a právnych nárokov, najmä tých, ktoré vyplývajú z uzatvorených zmlúv alebo spôsobených škôd. Na tieto účely spracúvame osobné údaje po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, ak nebola uzatvorená zmluva. Táto lehota je stanovená v súvislosti s premlčacími lehotami pre pohľadávky, pričom sa berie do úvahy, že
  nemusíme sa dozvedieť o žiadnom nároku uplatnenom na súde bezprostredne v čase jeho uplatnenia druhou stranou. Na tieto účely sa ukladajú údaje zo zmlúv a našej vzájomnej komunikácie.
 • Okrem toho je priamy marketing oprávneným záujmom. Na účely zasielania obchodných oznámení budeme spracúvať tieto osobné údaje našich klientov: meno, priezvisko, adresa, e-mail. Prijímanie obchodných oznámení na váš e-mail môžete vždy zastaviť jednoduchým kliknutím na odkaz uvedený v e-maile. Ak na zaslanie našej ponuky alebo informácií o našich novinkách použijeme klasický tlačený formulár, telefonický hovor alebo niektorú z komunikačných aplikácií, ako je skype, messenger, budeme to rešpektovať aj vtedy, ak nám dáte najavo, že si neželáte ďalší kontakt.

4.4. Spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu

Ak nám dáte súhlas, budeme vaše osobné údaje spracúvať, aby sme vám mohli posielať ponuky našich produktov. Ak nie ste naším klientom, budeme na toto spracovanie potrebovať váš súhlas. Okrem toho, ak nám udelíte ďalší súhlas, budeme vaše osobné údaje spracovávať aj na zasielanie ponúk služieb/produktov od našich obchodných partnerov.

Pred udelením súhlasu vás budeme informovať o tom, na aké údaje a na aký konkrétny účel sa súhlas vzťahuje. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak však niektoré vaše osobné údaje spracúvame aj na základe iného právneho titulu, budeme vaše osobné údaje na tieto účely spracúvať aj po odvolaní vášho súhlasu, pretože na tieto konkrétne účely sa súhlas nevyžaduje.

4.5. Poskytovanie osobných údajov iným osobám

Pri zabezpečovaní plnenia niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú iné osoby, ktoré pôsobia ako spracovatelia. Patria sem najmä spolupracujúci účtovníci, právnické firmy, poskytovatelia dátových úložísk a softvérových aplikácií a ďalší. So spracovateľmi máme uzatvorené písomné zmluvy, v ktorých sa zaväzujú k ochrane údajov, aby boli vaše údaje v bezpečí.

Spracovateľom týchto údajov je najmä materská spoločnosť AG FOODS Group a.s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, IČO 05651531.

Osobné údaje budú poskytnuté aj príslušným správnym orgánom, ak nám to ukladá zákon (t. j. najmä v prípade kontroly, pri ktorej je príslušný orgán oprávnený požadovať poskytnutie osobných údajov).

__________________________________________________________________________

 1. INFORMÁCIE O VAŠICH ĎALŠÍCH PRÁVACH NA OCHRANU ÚDAJOV

5.1. Právo na prístup k osobným údajom

Ide o právo na potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje, a ak áno, na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracúvaní.

5.2. Právo na opravu osobných údajov

Ide o právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, bez zbytočného odkladu. Vzhľadom na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia (v ktorom uvediete úplné údaje).

5.3. Právo na vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý)

V prípadoch stanovených zákonom alebo GDPR máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu (GDPR uvádza dôvody v článku 17 vrátane výnimiek, kedy sa vymazanie nevykoná).

5.4. Právo na obmedzenie spracovania

V prípadoch ustanovených v čl. 18 GDPR máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

5.5. Právo na prenosnosť údajov

Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi. Ak je to technicky možné, máte právo požiadať o priamy prenos k inému správcovi.

5.6. Právo vzniesť námietku

Ak spracúvame osobné údaje na účely oprávneného záujmu, máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu a my potom údaje nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ náš oprávnený záujem neprevažuje nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak je oprávneným záujmom priamy marketing, námietka vždy vedie k ukončeniu ďalšieho spracúvania na účely priameho marketingu.

5.7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu údajov. Ďalšie informácie o úrade a ochrane údajov nájdete priamo na webovej stránke úradu www.uoou.cz.

__________________________________________________________________________

 1. ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O UPLATŇOVANÍ VAŠICH PRÁV

6.1. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese tikaro@tikaro.cz. Svoje práva opísané v časti 6 môžete uplatniť aj priamo zaslaním správy na tento e-mail alebo zaslaním písomnej žiadosti na našu adresu uvedenú na začiatku tohto dokumentu. Upozorňujeme, že vás môžeme následne kontaktovať, aby sme overili, že žiadosť ste skutočne podali vy, a aby sme primeraným spôsobom overili vašu totožnosť a žiadosť. To isté platí pre akúkoľvek telefonickú a podobnú komunikáciu.

6.2. Najnovšiu verziu tohto dokumentu nájdete vždy na www.camellia-tea.eu. Toto znenie je účinné od 1.12.2023.